De vlinder

Privacyverklaring

Wat doen wij?

naar Trainingen
Kindercoaching

Coaching van kinderen en ouders

Lees meer
Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining scholen en particulieren

Lees meer
Klasse handjes

Klassehandjes (onderlinge kindermassage)
Scholen en andere organisaties

Lees meer
Workshops

Workshops voor scholen en andere organisatis

Lees meer

Privacyverklaring

Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining, gevestigd aan Beneden Boukoul 16 6071AJ Boukoul, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.weerbaarheidlimburg.nl
Beneden Boukoul 16
6071AJ Boukoul
Tel: 06 28863056

Marleen Heynen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining. Zij is te bereiken via dit contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een aanmeldformulier of inschrijfformulier en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: -

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of de tiener.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via devlinder.swalmen@home.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het beoordelen of onze training en/of coaching past bij jou
 • jou te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het afhandelen van de betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining neemt nooit beslissingen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bv medewerker van Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheigstraining) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Deelnemers aan de weerbaarheidstraining 15 jaar
Coach-cliënten 15 jaar

De gegevens blijven bewaard zodat de deelnemers en cliënten nog een beroep kunnen doen op vervolgacties. Als de deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt de cliënt op de hoogte gebracht en vindt alleen plaats na overleg met de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar devlinder.swalmen@home.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk De Vlinder Kindercoaching en Weerbaarheidstraining neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dit contactformulier.